สถานที่ท่องเที่ยว

ภูป่าเปาะ

ภูป่าเปาะ

ถ้ำโพธิสัต
(ถ้ำมาลัย)

ถ้ำโพธิสัต(ถ้ำมาลัย)

น้ำตกสวนห้อม

น้ำตกสวนห้อม

สวนสวรรค์

สวนสวรรค์

สินค้าโอท็อป โคมไฟกะลา

สินค้าโอท็อป

สวนหินผางาม
(คุณหมิงเมืองเลย)

สวนหินผางาม (คุณหมิงเมืองเลย)ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.

ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานตามรอยพ่อ

นายอำเภอหนองหินเยี่ยมชมการทำดอกไม้จันทร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปวนพุ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
หนังสือราชการ สถ.

19/02/2561 แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว477
19/02/2561 ตรวจสอบข้อมูลจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง กพส. มท 0810.7/ว471
19/02/2561 แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.4/ว480 [สิงที่ส่งมาด้วย]
19/02/2561 แจ้งรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3-7 สน.บถ. มท 0809.4/ว497 [สิงที่ส่งมาด้วย]
20/02/2561 แจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กพส. มท 0810.5/ว491
21/02/2561 ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว0994
20/02/2561 โครงการคััดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 กศ. มท 0816.3/ว492
21/02/2561 ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว0994 [สิงที่ส่งมาด้วย]
19/02/2561 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว486
15/02/2561 การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว07,ว08
รวมลิงค์สำคัญสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ
141 Marsh Road ตำบล ปวนพุ อำเภอ หนองหิน เลย 42190
โทรศัพท์ 042 810 820
เว็บไซต์ : http://www.puanpu.go.th