สถานที่ท่องเที่ยว

fail

ภูป่าเปาะ

ภูป่าเปาะ

fail

ถ้ำโพธิสัต
(ถ้ำมาลัย)

ถ้ำโพธิสัต(ถ้ำมาลัย)

fail

น้ำตกสวนห้อม

น้ำตกสวนห้อม

fail

สวนสวรรค์

สวนสวรรค์

fail

สินค้าโอท็อป โคมไฟกะลา

สินค้าโอท็อป

fail

สวนหินผางาม
(คุณหมิงเมืองเลย)

สวนหินผางาม(คุณหมิงเมืองเลย)ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.

ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานตามรอยพ่อ

นายอำเภอหนองหินเยี่ยมชมการทำดอกไม้จันทร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปวนพุ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
หนังสือราชการ สถ.

20/11/2560 แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2572 [สิงที่ส่งมาด้วย]
20/11/2560 การแก้ไขข้อมูลเอกสารสำรองเงินการกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว2565
20/11/2560 ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการ สถ.รายสัปดาห์ ครั้งที่ 48/2560 (DLA Morning Brief) สล. มท 0801.2/ว259
20/11/2560 ขอแจ้งพื้นที่การจำหน่ายนมชนิดฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ภาคเรียนทีี่ 2/2560 กศ. มท 0816.4/ว2576
22/11/2560 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว136
20/11/2560 ขอความอนุเคราะห์แจ้งกรณีพบการส่งมอบนมโรงเรียนชนิดผสมฟลูออไรด์นอกพื้นที่ที่กำหนดและขอแจ้งข้อมูลพื้นที่ที่ให้จำหน่ายนมฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ภาคเรียนที่ 2/2560 กศ. มท 0816.4/ว2575
20/11/2560 แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2571 [สิงที่ส่งมาด้วย]
20/11/2560 ระเบียบวาระการประชุมหารือข้อราชการ สถ. (DLA Morning Brief) ครั้งที่ 48/2560 สล. -
20/11/2560 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2569
21/11/2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ประจำปี 2561 ตามแนวทาง Thinking School กศ. มท 0816.3/ว2590 [สิงที่ส่งมาด้วย] [สิงที่ส่งมาด้วย2] [สิงที่ส่งมาด้วย3] [สิงที่ส่งมาด้วย4]
รวมลิงค์สำคัญสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ
141 Marsh Road ตำบล ปวนพุ อำเภอ หนองหิน เลย 42190
โทรศัพท์ 042 810 820
เว็บไซต์ : http://www.puanpu.go.th